PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Standart Polis Olma Koşulları


mutfak
24.02.10, 21:42
PMYO (Polis Meslek Yüksek Okulları)

POLİS MESLEK YÜKSEK OKULLARI

Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatına polis memurları yetiştirmek üzere 2001 yılında 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Polis Akademisine bağlı 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim-öğretim veren parasız, yatılı ve üniformalı eğitim-öğretim kurumlarımızdır
20 Polis Meslek Yüksek Okulu 2001 yılında, 5 Polis Meslek Yüksek Okulu 2003 yılında, 1 Polis Meslek yüksek Okulu ise 2004 yılında açılarak toplam 26 Polis Meslek Yüksek Okulunda eğitim-öğretim verilmektedir
Polis Meslek Yüksekokullarının amacı; verdiği mesleki, hukuki, sosyal, kültürel dersler ve uygulamaları içeren ön lisans eğitimiyle Teşkilatımızın ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmektir
Polis Meslek Yüksekokulları 2004 yılında 5342 kişi olarak mezun vermiştir Hali hazırda Yüksekokullarımızda 1 ve 2 sınıf olmak üzere toplam 12616 öğrenci eğitim-öğretim görmektedir
2005-2006 eğitim-öğretim yılında yüksekokullarımıza 6610 erkek, 390 bayan olmak üzere toplam 7000 öğrenci alınacaktır (2330 sayılı Kanun Kapsamına giren Emniyet Teşkilatı personeli eş ve çocukları ile idari mahkeme kararı sonucu planlaması yapılacak öğrenci sayısı bu sayıya dahil değildir)
BAŞVURU VE ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak ve herhangi bir eğitim-öğretim kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,
c) ÖSYM tarafından 2005 yılı içinde yapılan üniversiteye giriş sınavında puan türlerinin (sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil) en az birinden (195) ve daha yukarı ham puan almış olmak, (2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamına giren Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından Öğrenci Seçme Sınavında puan türlerinin herhangi birinden en az (160) ham puan almış olmak)
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş geçerli olmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim tarihi itibariyle (1 Ekim 2005) 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 23 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak, (Buna göre, bayan ve askerlik hizmetini yapmayan erkeklerde 01 Ekim 1983-01 Ekim 1987 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1981 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak)
e) Bayanlar için 165 cm erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün santimetre olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg eksik veya fazla fark olmamak,
f) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam etmekte olan adli kovuşturmaya tabi olmamak,
g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
h) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya parti kollarına üye bulunmamak, daha önceden üyeliği var ise ayrıldığını belgelemek,
i)Eşi hakkında; affa uğramış olsa bile, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlarla, zimmet, ihtilas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir adli kovuşturmaya tabi olmamak,
j)Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak, genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak; genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
k) Alkol, uyuşturucu ve psikotrop maddeler ile kumar alışkanlığı bulunmamak,
l) Herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksek Okulundan çıkmış veya çıkarılmamış olmak,
m) Aday Değerlendirme ve Seçme Kurulu tarafından boy ve kilo hariç daha önce hakkında "Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilmemiş olmak,
SAĞLIK İLE İLGİLİ GENEL ŞARTLAR
I- DAHİLİ VE HARİCİ HASTALIKLAR


1)Hematoloji, gastroenteroloji, endokrinoloji, nefroloji, immunoloji, romatoloji ve enfeksiyon hastalıkları yönünden tam ve sağlam olacaktır Herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır
ANCAK:
a)Tedavi edilebilir demir eksikliği anemisi,
b)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen fizyolojik üfürümü olanlar,
c)İleri laboratuar tetkikleri ile organik kalp hastalığına bağlı olmadığı belirlenen EKG’de seyrek gelen ventriküler prematüre atımlar (VPS), ektopik atımlar ve sağ dal blokları,
d)Sistemlerde fonksiyon bozukluğu yapmamış dextrokardi, dextropozisyon ve situs inversus totalis olanlar,
e)Bir veya iki ekstremitede (alt, üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler,
f)Hormonal bozukluğa veya başka bir organik hastalığa bağlı olmayan geçirilmiş jinekomasti ve aksesuar meme operasyonları,
g)Komplikasyonsuz apandektomi ve kolesistektomi operasyonları,
h)Tam şifa bulmuş karın duvarı fıtığı operasyonları
i)Tam şifa bulmuş ingiunal herni operasyonlar,
j)Tam şifa bulmuş hemoroid, anal fistül, anal fissür ve komplikasyonsuz plenoidal sinüs operasyonları,
k)İleri laboratuar tetkikleri ile organ kaybı olmadığı kanıtlanmış laporatomik ve laporasakopik operasyonlar,
öğrenciliğe engel değildir
2)Hbs antijeni (+) pozitif olanlardan akut veya kronik hepatit teşhisi alanlar öğrenci adaylığına kabul edilmezler Sağlık kurulu raporu ile sağlıklı taşıyıcı olduğu belirlenenler öğrenciliğe kabul edilir
3)Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal ve HCV RNA’sı (-) negatif olanlar öğrenciliğe kabul edilir Anti HCV’si (+) pozitif olanlarda karaciğer fonksiyon testleri normal olsa bile HCV RNA’sı (+) pozitif olanlar ve HIV taşıyıcıları öğrenciliğe kabul edilmezler
4)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, bayanlarda 165 cm olacaktır
5)Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir
II- SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

A)Tam ve sağlam olacaktır Toraksa ait hiçbir operasyon geçirmiş olmayacaktır Bu sisteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır
1) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozuklukluğu olanlar,
2) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan geçirilmiş solunum sisteminin enfeksiyöz hastalıkları olanlar, öğrenciliğe kabul edilir

III- KULAK, BURUN, BOĞAZ, AĞIZ VE DİŞ HASTALIKLARIA)Tam ve sağlam olacaktır Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır İşlevsel konuşma bozukluğu olmayacaktır
ANCAK:
1) Eşkal belirleyici olmamak kaydıyla alt ve üst dişler arasında 6 mmye kadar olan alt çene gerilikleri, (retrognatileri) 3 mm ye kadar olan alt çene ilerilikleri, (prognatileri)
2) Ön grup (anterior bölge) haricinde sabit protezle düzeltilebilen, konuşma ve çiğnemeyi bozmayan alt ve üst çenenin, ortodontik tedavi gayesiyle çekilmiş dişleri ile üçüncü büyük azı dişleri haricinde 5’den az kısmi diş noksanlıkları,
3) Her türlü dolgu ve endodontik tedavi ile kurtulması mümkün olan diş çürükleri,
4) Tonsillektomi, septum deviasyonu ve rhinoplasti ameliyatı geçirmiş olanlar ile muayene ve odiometrik tetkikle tam ve sağlam olduğu tespit edilmesi koşuluyla timpanoplasti ve miringoplasti ameliyatı olanlar,
5) Nefes alma ve konuşmayı güçleştirmeyen septum deviasyonları,öğrenciliğe kabul edilir
IV- GÖZ HASTALIKLARI
1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır
2)İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır
3)Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır Göze ait hiçbir operasyon ve lazer müdahalesi geçirmemiş olacaktır
4)Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır
5)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır
V- ÜROGENİTAL SİSTEM VE KADIN HASTALIKLARIA)Üriner ve genital sistemler yönünden tam ve sağlam olacaktır Bu sitemlere ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır ve herhangi bir operasyon geçirmiş olmayacaktır
ANCAK:
1)Diğeri normal olmak kaydıyla bir testisi veya overi doğuştan yok olanlar veya operasyonla çıkarılmış olanlar,
2)Polis Meslek Yüksek Okulu ön lisans programına alınacak öğrencilerde sezaryen operasyonu geçirmiş olanlar,
3)İnmemiş testisi, kordon kisti, distal hipospadiası, hidroseli ve varikoseli olanlar,
4)İç salgı bozukluğu yapmamış ve kişinin cinsiyet niteliklerini bozmamış organ kaybı ile sonuçlanmayan üriner ve genital sistem operasyonları geçirmiş olanlar, (organ fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla)
5)Böbrek fonksiyonları tam ve sağlam olmak kaydıyla ürolitiazisi olanlar,
öğrenciliğe kabul edilirler
VI- KAS VE İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARIA)Tam ve sağlam olacaktır Bu sisteme ait noksan, anomali, kronik ve ilerleyici hastalık, hareket kısıtlılığı ve geçirilmiş bir ameliyat olmayacaktır
1) Konservatif metotla veya operasyonla tedavi edilip tam şifa bulmuş, patolojik olmayan, sekelsiz eklem dışı kırıklar, okullara alınacak öğrenci adaylarında sağlam kabul edilir
2) Hiçbir klinik belirti vermeyen sadece radyolojik olarak saptanan tek seviyedeki spina bifida occulta, tek ve çift taraflı sakralisazyon, tek vertebrada lumbalisazyonu olanlar öğrenciliğe kabul edilir
VII- SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

Tam ve sağlam olacaktır
VIII- RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

Ruhsal yönden tam ve sağlam olacaktır Geçmişinde ve halen hiçbir ruhsal hastalık, intihar girişimi ve kişilik bozukluğu olmayacaktır
IX- CİLT HASTALIKLARI
A) Tam ve sağlam olacaktır Bu sistemlere ait kronik ve ilerleyici bir hastalığı, eşgal belirleyici veya fonksiyon bozucu nitelikte doğumsal veya edinsel anomali bulunmayacaktır
ANCAK;
1) Eşgal belirleyici olmayan, fonksiyon kaybına yol açmamış sikatrisler ve yanık sekelleri, nevüsler ve cilde ait diğer bening tümöral oluşumları,
2) Yazlık üniforma giyildiğinde vücudun kapalı bölgelerinde kalan nevüs ve lipom gibi derinin iyi huylu tümöral oluşumları ve kronik bir hastalığa bağlı olmayan ve fonksiyon kaybına yol açmayan skatris, keloid ve lekeleri,
3) Hamilton klasifikasyonuna göre Tip 2 (dahil) ye kadar Androjenik alopesisi, olanlar öğrenciliğe kabul edilir
X- ONKOLOJİA)Tam ve sağlam olacaktır
Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş ve Sağlık Şartlarına Dair Yönetmeliklerde belirtilen nitelikleri taşımadıkları anlaşılan adayların eğitim-öğretim esnasında dahi olsa Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişikleri kesilir

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1 Nüfus cüzdanı aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
2 Lise Diploması veya çıkış belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Yüksek okul mezunu veya yüksek okulda öğrenim görenler lise diplomalarını temin edememeleri halinde, yüksek okul müdürlüklerinden lise diplomalarının tasdikli suretini veya mezun oldukları liseden, mezun oldukları bölümü belirtir belge istenilecektir Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında lise diplomalarının aslını ibraz etmek zorundadırlar) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ortaöğretim kurumlarınca Türkçe olarak tanzim edilen diploma ve diğer öğrenim belgeleri kabul edilerek herhangi bir denklik belgesi istenilmeyecektir
3 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve 10 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf, (Fotoğrafların arkasına adı soyadı yazılacak ve zarf içerisinde teslim edilecektir)
4 İkametgah belgesi,
5 2005 Yılı ÖSS sonuç belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi veya noterden tasdikli örneği, (Başvuru tarihi itibariyle ÖSS sonuç belgesi eline ulaşmayan adaylardan, kendisine ait ÖSS sonuç belgesini gösterir internet çıktısı üzerindeki bilgilerin doğru olduğuna dair aday tarafından altının imzalanması şartıyla ÖSS sonuç belgesi yerine kabul edilecektir Ancak, bu adaylar yazılı sınavında başarılı olmaları halinde okula kayıt esnasında ÖSS sonuç belgesinin aslını ibraz etmek zorundadırlar)
6 Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
7 Kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir),
8 Askerlik hizmetini yapmış adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi”,
9 Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık yüksekokul veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik tecil işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların müracaatları ancak 2007 yılı Temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir Tecil belgesi getirmeyen ve müracaat esnasında yüksek okul veya fakülte mezunu olduğunu beyan etmeyen adayların daha sonra sınavı kazanmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna geçici kayıtları yapılmayacak, kayıtları yapılmış olsa bile yüksek okuldan ilişikleri kesilecektir
Askerlik hizmetini yapmamış diğer adaylardan ise yazılı sınavında başarılı olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt esnasında bağlı bulunduğu askerlik şubesinden "Polis Meslek Yüksek Okuluna kayıt olmasında askerlik yönünden sakınca yoktur" ibareli belge veya Tecil Belgesi, (Bu belge sınavlarda başarılı olan askerliğini yapmayan 1983 doğumlu erkek adaylardan istenilecektir)
10 Evli ise evlenme cüzdanı aslı ve fotokopisi veya noterden tasdikli örneği,
Fotokopisi verilen belgelerin aslı, müracaat sırasında müracaatı alan görevliye ibraz edildiğinde fotokopiler görevli tarafından "Aslı Görüldü" ibaresi ile birlikte sicil ve imza atılarak alınır Belgelerin aslı adaya iade edilir Belgelerin aslı var ise noterden tasdikli örneğine gerek yoktur
Ayrıca, 2330 sayılı Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında şehit veya görev malulü olan Emniyet Teşkilatı personelinin eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığından alınan şehitlik veya görev malullük belgesi istenir
Başvurular aşağıda belirtilen tarihlerde şahsen yapılacaktır Eksik belge, posta veya başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez